Αερότορ


 

Silent Power

Silver 2

Silent Power

Silver 2L

Silent Power

Silver 4L

castellini-logo silver-2 silver-2l silver-4l

Τιμή: 450€

Τιμή: 500€

Τιμή: 500€

 

Silent Power

Gold

Silent Power

Gold Miniature

castellini-logo silent-power-gold silent-power-gold-miniature

Τιμή: 600€

Τιμή: 670€

 

Ταχυσύνδεσμος QuickFit

castellini-logo

Με LED (μόνο για 4L,Gold,Gold Miniature)

Με LED (μόνο για 4L,Gold,Gold Miniature)

Τιμή: 180€